ءىشتى بيە نەسەبىن مانەرلەۋ كاسىپورىنى مالشىلار كىرىسىن ارتتىردىاۆتونوميالى رايونىمىزدا اۋىل شارۋاشىلىق ماشيناسىمەن جەر جىرتۋ ينفورماتسياسىن مەڭگەرۋ جۇيەسى جاپپاي جۇزەگە استى«ﺷﻴﻨﺠﻴﺎڭ ﺟﺎﺳﺘﺎر - ورەﻧﺪەر ﺑﺎﺳﭙﺎﺳﯩﻨﺎ» 60 ﺟﯩﻞاۆﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ راﻳﻮن ﺑﺎلالار اۋرۋى ارﻧﺎۋﻟﻰ ﻣﺎﻣﺎﻧﺪارﯨﻦ ﺗﺎرﺑﻴﻪﻟﻪۋدى ﺟﻪدەﻟﺪەﺗﺘﻰﺟﺎﯕﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎرﺷﯩﺴﻰش ۇ ا ر ﻋﯩﻠﯩﻢ - ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎ ﻣﻪﯕﮕﻪرﻣﻪﺳﻰ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﻚ ﻋﯩﻠﯩﻢ - ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎدا ﺟﺎﯕﺎﻟﯩﻖ اﺷﯟ ءﻣﺎﺟﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رۋﺣﯩﻦ ﺟﻪﺗﻜﯩﺰدىﺟﺎﯕﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎرﺷﯩﺴﻰش ۇ ا ر ﻋﯩﻠﯩﻢ - ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎ ﻣﻪﯕﮕﻪرﻣﻪﺳﻰ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﻚ ﻋﯩﻠﯩﻢ - ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎدا ﺟﺎﯕﺎﻟﯩﻖ اﺷﯟ ءﻣﺎﺟﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رۋﺣﯩﻦ ﺟﻪﺗﻜﯩﺰدىﺟﺎﯕﺎﻟﯩﻖ ﺟﺎرﺷﯩﺴﻰﺟﯩﻨﺘﯩﻜﺘﻪي ﻣﺎﻧﻪرﻟﻪۋ ﺗﻪﺣﻨﻴﻜﺎﺳﻰ ﻣﻪن ﺟﺎﺑﺪﯨﻌﻰ اۆﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰداﻋﻰ ﺟﻪﻣﯩﺲ - ﺟﻴﺪەك ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻦ ﺟﻮﻋﺎرىلاﺗﯩﭗ، ءوﻧﯩﻤﯩﻦ ارﺗﺘﯩﺮدى